TECH

◣ มสธ.◢ 99708 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ | ประโยชน์ ที่ ได้ จาก เทคโนโลยี สารสนเทศ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

◣ มสธ.◢ 99708 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ | หน้าข่าวสัญญาล่าสุด.

ดูคำแนะนำด้านล่าง

◣ คลิปวิดีโอแนะนำ ชุดหลักสูตร 99708 วิธีการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▸ https://bit.ly/3i6lmZk (ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เป็นส่วนหนึ่ง หนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมเว็บไซต์ของหลักสูตรได้ทาง ▸ https://ict.stou.ac.th/ หรือชมคลิปวิดีโอส่งเสริมหลักสูตรได้ที่ https:// ict.stou.ac.th/ ▸https://bit.ly/3lSB5gZ ◣ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิปวีดีโอนี้ ▸ https://bit.ly/3i6lmZk ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ 1 วิชา และ การสอน 7 โมดูล รวม 41 บท ประกอบด้วย ◣ Module 00 ปฐมนิเทศรายวิชา (โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา ปุณณวัฒน์) หมวด 0.0 การปฐมนิเทศรายวิชา 99708 วิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะกล่าวถึง การจำแนกเนื้อหาการเรียนรู้ สาระสำคัญของรายวิชา วัตถุประสงค์ของสื่อรายวิชาและวิธีการสอน สัดส่วนของการสอบปลายภาค กิจกรรมสัมมนาเสริมและสัมมนาเร่งรัด ◣ โมดูล 01 ข้อกำหนด การรวบรวมและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 1.3 การรวบรวม ข้อกำหนดและการวิเคราะห์ของ Infor mation Systems ส่วนที่ 1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศโดย Object Oriented ตอนที่ 1.5 Object-Based Analysis และ Part 1.6 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ◣ โมดูล 02 การออกแบบและก่อสร้างระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์) ซึ่ง ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 2.2 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจำลอง ER ส่วนที่ 2.3 การออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ ส่วนที่ 2.4 การสร้างระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 2.5 สถาปัตยกรรมของการพัฒนาระบบสารสนเทศ และส่วนที่ 2.6 กรอบงานสำหรับข้อมูลอาคาร ระบบ ◣ โมดูล 03 เครื่องมือและการใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ธรรมทอง) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ บทที่ 3.1 ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน บทที่ 3.2 เสาหินและไมโครเซอร์วิส บทที่ 3.3 เว็บแอปพลิเคชัน บทที่ 3.4 แอปพลิเคชันมือถือ บทที่ 3.5 สมัยใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ตอนที่ 3 6 ตัวอย่างภาษาสคริปต์พื้นฐาน ◣ โมดูล 04 หลักการจัดการ เครื่องมือ และการดำเนินโครงการ ICT (โดย อ. ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 4.1 กรณีศึกษา: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการสายการบิน WestJet ส่วนที่ 4.2 กรณีศึกษา: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการสายการบิน jetBlue Airways ส่วนที่ 4.3 กรณีศึกษา: โครงการสื่อสารของ China Telecom Corporation, Ltd. ในเขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น ส่วนที่ 4.4 กรณีศึกษา: โครงการระบบการจัดการโครงการใหม่ Coca-Cola บทที่ 4.5 กรณีศึกษา: โครงการระบบการเรียกเก็บเงิน AUSTIN ENERGY ส่วนที่ 4.6 กรณีศึกษา: NU SKIN โครงการระบบทรัพยากรบุคคลใหม่ ◣ โมดูล 05 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการและการพัฒนาระบบ ICT (โดย อ. ประกิต สังปะ) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ หมวด 5.1 มาตรฐานและประโยชน์และการดำเนินการที่ ระดับนักพัฒนาและนายจ้าง หมวด 5.2 มาตรฐานและการวางแผนโครงการ บทที่ 5.3 มาตรฐานและข้อกำหนดของโครงการ สรุป ส่วนที่ 5.4 มาตรฐานการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ บทที่ 5.5 มาตรฐานด้านการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ ส่วนที่ 5.6 มาตรฐานการพัฒนาตนเองและผลประโยชน์ในการทำงาน ◣ โมดูล 06 หลักการเขียน บทความวิจัย (โดย ศ.ดร.ธนรักษ์ ธีระมานคง ) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ บทที่ 6.1 ความสำคัญ ลักษณะ และคุณภาพของการตีพิมพ์บทความ ส่วนที่ 6.2 ความสำคัญ ธรรมชาติ และคุณภาพของการเผยแพร่บทความ (ต่อ) ส่วนที่ 6.3 ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัย บทที่ 6.4 การจัดพิมพ์บทความวิจัย ส่วนที่ 6.5 การฉายบทความวิจัยและ โครงร่างบทความ ส่วนที่ 6.6 การเขียนแต่ละองค์ประกอบของบทความวิจัย ◣ โมดูล 07 หลักการการนำเสนอบทความและการวิจัยทางไอซีที (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ วงษ์อมาตย์) ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ บทที่ 7.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่วนที่ 7.2 การเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิก ส่วนที่ 7.3 อินโฟกราฟิก การนำเสนอ ตอนที่ 7.4 การใช้ Microsoft PowerPoint t o สร้างอินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลงานวิจัย ผลิตโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) —————————— — ————————————————– ติดตามรายการดีๆ ของ ◣ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่ ➊ เว็บไซต์ ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th ➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL ———– —— —————————————————- —- —————- ▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ] ————————————————– — ———————————— .

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ ประโยชน์ ที่ ได้ จาก เทคโนโลยี สารสนเทศ.

◣ มสธ.◢ 99708 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

◣ มสธ.◢ 99708 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ
◣ มสธ.◢ 99708 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่.

#มสธ #ตอนท #การออกแบบระบบสารสนเทศ.

มสธ.,stou,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สำนักเทคโนโลยีการศึกษา,การศึกษา,บริการสังคม,ชุดวิชา,ระเบียบวิธีวิจัย,เครื่องมือพัฒนาระบบ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,ไอซีที,ict.

◣ มสธ.◢ 99708 ตอนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ.

ประโยชน์ ที่ ได้ จาก เทคโนโลยี สารสนเทศ.

เราหวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ประโยชน์ ที่ ได้ จาก เทคโนโลยี สารสนเทศ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. ขอบคุณด้วยความจริงใจ

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button